Ledenvergadering 2016

      Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2016

Het is al bijna weer zover…

Onze jaarlijkse ledenvergadering is op donderdag 3 maart 2016 bij Eten en Drinken “De Brug”  in Hoorn. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering donderdag 5 maart 2015
 5. Jaarverslag van de voorzitter en secretaris
 6. Pauze
 7. Financieel verslag boekjaar 2015 en begroting 2016
 8. Verslag kascommissie bestaande uit Wim Vorstelman en Gé Verburg. Na het verslag zal om decharge van het bestuur worden gevraagd voor het gevoerde beleid en financiële verantwoording over boekjaar 2015
 9. Benoeming kascommissie 2016, Wim Vorstelman is aftredend en statutair niet herkiesbaar
 10. Bestuursverkiezing, Aftredend en herkiesbaar zijn Johan Bosman, Bertran Burgmeijer, Jan Kers en Gerben Veldwijk. Aftredend en niet herkiesbaar is Tonny Bagerman.
 11. Programma 2016
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • De contributie bedraagt € 10,00 per lid.
 • Zelfstandig lidmaatschap is nodig vanaf 16 jaar (peildatum 1 juli).
 • Voor het lopende jaar kunt u lid worden tot 1 week voor het feest.
 • Een lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • Lid worden kunt u via ons bestuurslid ledenzaken Bertran Burgmeijer (telefoon: 0578-693044)