Ledenvergadering 2015

      Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2015

Op donderdag 5 maart a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Prinses Beatrix bij Eten en drinken “De Brug” in Hoorn.

De vergadering begint om 20.00 uur en is voor alle leden van de vereniging toegankelijk. De agenda voor die avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering donderdag 6 maart 2014
 5. Jaarverslag van de voorzitter en secretaris
 6. Financieel verslag boekjaar 2014
 7. Begroting 2015
 8. Verslag kascommissie bestaande uit Dennis Bredewolt en Wim Vorstelman. Na het verslag zal om decharge van het bestuur worden gevraagd voor het gevoerde beleid en financiële verantwoording over het boekjaar 2014
 9. Benoeming kascommissie 2015, Dennis Bredewolt is aftredend en statutair niet herkiesbaar
 10. Bestuursverkiezing, Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Agterhuis, Michel van de Beld en Andries Rorije. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Lars Rorije en Gertine Vorstelman. Verkiesbaar is Stephanie van Lohuizen.
 11. Programma 2015
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het Bestuur van de Oranjevereniging nodigt alle leden van harte uit op deze vergadering.

Hartelijke groeten,

Jan Agterhuis, voorzitter