Privacyverklaring

Privacyverklaring Hoornerfeest 

Klik hier voor de PDF-versie

Algemeen
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest), gevestigd aan Kamperweg 48 8181CN Heerde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.Hoornerfeest.nl
Kamperweg 48
8181CN Heerde
06-51226989

J. Agterhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) Hij is te bereiken via voorzitter@hoornerfeest.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoornerfeest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) tussen zit. Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Domeinregistratie https online XSS Systeem verstrekt door Dutch Card Printing (DCP). We werken via een HTTPS (secured) online verbinding. Voor nadere info omtrent het privacybeleid en de privacyverklaring van DCP verwijzen wij jou naar https://www.dcp.nl/avg/
 • Een samenvatting daarvan lees je in de bijlage.
 • Verwerking en database ledenadministratie Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) vanwege geautomatiseerde afhandeling van jouw betaling ten gevolge van de contributie-inning wat toegang verleent tot onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Ledenbestand/administratie.
  Gedurende de periode van je lidmaatschap bewaren we de hiervoor aangegeven persoonsgegevens. Dit doen we voor de registratie van je gegevens in onze ledenadministratie t.b.v. digitale verwerking op je ledenpas. Dat hebben we nodig om je toegangspas te kunnen activeren zodat je geldige toegang hebt tot de feesttent tijdens de feestdagen van het Hoornerfeest.
  De informatie op de ledenpas lezen we bij de toegang tot de feesttent digitaal uit om een verantwoorde toegangscontrole en uitgifte op alcoholische dranken te kunnen waarborgen.
  Tevens gebruiken we dit als telling van het aantal personen die toegang is verleend tot de feesttent i.v.m. veiligheidsvoorschriften.
  Zodra jij je lidmaatschap opzegt worden je persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie en wordt je toegangspas gedeactiveerd.
  Deze bescheiden bewaren we tot na het eerste feest na opzegging voor controle en/of misstanden uit te kunnen sluiten.
 • Incassobestand.
  Een keer per jaar wordt vanuit het ledenbestand een incassobestand aangemaakt. Dat bestand bevat je benodigde persoonsgegevens om je jaarlijks verschuldigde contributie te kunnen innen via een automatische incasso. Voor die automatische incasso heb je toestemming gegeven. Het incassobestand wordt na genereren verstuurd naar de bank en door ons niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hoornerfeest.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oranjevereniging Prinses Beatrix (Hoornerfeest) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoornerfeest.nl.